DONACIJE I NJIHOV UTJECAJ NA OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA

S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj svatko pomaže kako i koliko može, smatramo da se vrijedi podsjetiti i malo detaljnije obraditi temu donacija i njihovog utjecaja na obračun i plaćanje poreza. Ovisno o obliku i namjeni donacija, iste mogu smanjiti porezne obveze za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a također mogu predstavljati poreznu olakšicu fizičkim osobama/građanima.

DONACIJE U REDOVNIM UVJETIMA

Donacije u naravi (donacije dobara i usluga) ili novcu, dane u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, u vrijednosti do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, predstavljaju porezno priznati rashod obveznicima poreza na dobit.
Drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju prema posebnim propisima smatraju se tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave, što bi značilo da se donirati mogu i projekti financirani od strane istih iz područja gore navedenih djelatnosti.

Obveznicima poreza na dobit koji ostvaruju gubitak poslovne godine, donacije se također priznaju kao porezno priznati rashod u vrijednosti do 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Na taj se način gubitak poslovne godine temeljem danih donacija dodatno povećava.

Slijedom navedenoga novoosnovana društva, s obzirom na to da nemaju prihod iz prethodne godine, a temeljem kojega bi se mogla utvrditi visina porezno priznatog rashoda, ne mogu ni imati porezno priznatu donaciju.

Iznos veći od gore navedenoga predstavlja porezno nepriznati rashod i povećava poreznu osnovicu.

Iznimno, neke se donacije smatraju porezno priznatim rashodom i u vrijednosti većoj od 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini:

 • Sukladno odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija, a u što spada i
 • Doniranje hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane pod uvjetom da je isto izvršeno u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede
  (detaljnije obrađeno u nastavku)

Na donacije dane u naravi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a obvezni su obračunati/platiti PDV, budući da se sukladno Zakonu o PDV-u doniranje proizvoda, robe ili usluga bez naknade smatra oporezivom isporukom.
Davatelj donacije je obvezan izdati račun i na njemu iskazati poreznu osnovicu i obračunati PDV, s napomenom da se račun odnosi na donaciju (i služi isključivo za obračun PDV-a) i da primatelj donacije po istome nema obvezu plaćanja.
Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti donacije.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na donacije u naravi ako pri nabavi ili proizvodnji isti nisu odbili pretporez.
Također, obveza obračuna/plaćanja PDV-a ne postoji za slučaj doniranja hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane pod posebnim uvjetima, u vrijednosti do 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini (detaljnije obrađeno u nastavku).

Donacija u novcu se mora doznačiti na žiro-račun, a ista ne podliježe obvezi obračuna/plaćanja PDV-a, budući da se doniranje u novcu ne smatra isporukom proizvoda, robe ili usluga.

Donacije u naravi i novcu trebaju biti popraćene vjerodostojnom dokumentacijom, ovisno o obliku i namjeni donacije (odluka o donaciji, potvrda o izvršenoj isplati donacije, potvrda o primitku donacije u naravi, računi...).

Obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, za dane donacije u naravi ili novcu prema gore navedenim uvjetima mogu uvećati osobni odbitak u vrijednosti do 2% primitaka za koje je u tekućoj godini, do kraja veljače, podnesena godišnja porezna prijava (Obrazac DOH) za prethodnu godinu i utvrđen godišnji porez na dohodak.
Iznimno se osobni odbitak može uvećati i za donacije iznad propisane vrijednosti sukladno odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija, a u što spada i doniranje hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane pod uvjetom da je isto izvršeno u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede.

Dane donacije se dakle ne iskazuju kao poslovni izdatak, već se istima može uvećati osobni odbitak putem godišnje porezne prijave.

PLAĆENI TROŠKOVI ZA ZDRAVSTVENE POTREBE FIZIČKIH OSOBA

Donacijama se također smatraju plaćeni troškovi za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativni zahvati, liječenja, nabava lijekova i ortopedskih pomagala te troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), ali pod uvjetom da isti nisu plaćeni osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe.
Donacije u novcu moraju biti uplaćene na žiro-račun primatelja donacije ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu u kojoj se liječenje obavlja.
Bez obzira je l' riječ o donaciji u novcu ili u naravi, za priznavanje iste kao neoporezivog rashoda za obveznike poreza na dobit nužno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju.

Troškovi za zdravstvene potrebe djelatnika ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada, što znači da ti primici ne podliježu obračunu doprinosa i poreza/prireza.

Donacije za zdravstvene potrebe fizičkih osoba prema gore navedenim uvjetima predstavljaju porezno priznati rashod u vrijednosti do 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Davatelj donacije za zdravstvene potrebe fizičkih osoba, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, obvezan je voditi evidenciju o danim donacijama (nadnevak donacije, osobni podaci primatelja donacije, način doniranja, vrijednost donacije).

Sve navedeno također vrijedi i za obveznike poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, a koji danim donacijama prema propisanim uvjetima mogu povećati osobni odbitak putem godišnje porezne prijave, a kako je ranije objašnjeno.

DONACIJE

DONACIJA HRANE

Donacija hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane obveznika poreza na dobit može se smatrati porezno priznatim rashodom i iznad vrijednosti 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini te porezno priznatim manjkom dobara do vrijednosti 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.
Navedeno vrijedi isključivo pod uvjetom da se donacija hrane obavlja sa svrhom sprječavanja uništavanja velikih količina hrane, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima u skladu s posebnim propisom Ministarstva poljoprivrede o doniranju hrane i hrane za životinje.
Pritom se donacija hrane mora obavljati putem neprofitnih organizacija i drugih osoba koje svoju humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane (Registar posrednika koji vodi Ministarstva poljoprivrede).
Iznimno, hrana se može izravno donirati krajnjim primateljima jedino u slučaju proglašenih elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, sve prema ranije navedenim uvjetima, i tada ima jednaki porezni tretman.
O navedenim je donacijama hrane davatelj donacije obvezan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju.

Donacija hrane i porez na dobit
Donacija hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane smatra se porezno priznatim rashodom bez obzira na vrijednost donirane hrane, odnosno i za doniranje hrane u vrijednosti iznad 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, sve pod gore navedenim uvjetima.   

Donacija hrane i PDV
Donacija hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane, iako je riječ o isporuci bez naknade, smatra se porezno priznatim manjkom dobara i ne podliježe obračunu/plaćanju PDV-a, sve pod gore navedenim uvjetima.
Za nabavu hrane za doniranje davatelj donacije, koji je u registru obveznika PDV-a, za istu ostvaruje pravo na odbitak pretporeza.
Da bi se navedeno doniranje hrane smatralo porezno priznatim manjkom dobara, doniranje mora biti u vrijednosti do 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Kao vrijednost isporuke, a u cilju utvrđivanja porezno (ne)priznatog manjka dobara, uzima se nabavna vrijednost donirane hrane (vrijednost bez PDV-a).
Porezni obveznik koji donira hranu obvezan je Poreznoj upravi dostaviti Obrazac DONH (Izvješće o obavljenim donacijama hrane), u istim rokovima koji su propisani za dostavljanje Obrasca PDV i to samo za periode u kojima su obavljene isporuke hrane.

Znači, ako obveznik poreza na dobit, koji je u registru obveznika PDV-a, donira hranu u vrijednosti iznad 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, a sve prema gore navedenim uvjetima, za iznos donacije iznad 2% dužan je obračunati/platiti PDV, dok s motrišta poreza na dobit donacija u cijelosti predstavlja porezno priznati rashod.

Za slučaj donacije hrane direktno krajnjim korisnicima, a bez ranije spomenutih posrednika koji sudjeluju u lancu doniranja hrane i bez službenog proglašenja elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, a u socijalne, humanitarne ili ostale općekorisne svrhe (škole, dječji vrtići, domovi za starije osobe...), donacija se oporezuje PDV-om bez obzira na njenu vrijednost, dok se vrijednost donacije iznad 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini smatra porezno nepriznatim rashodom. 

Obveznici poreza na dobit koji doniraju hranu, a nisu poslovali u prethodnoj godini, obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.

Obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti proizvodnje i trgovine hranom, danim donacijama hrane, u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede, mogu povećati osobni odbitak u vrijednosti iznad 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava (Obrazac DOH) za prethodnu godinu.
Također, uz ispunjavanje ranije navedenih uvjeta, a ako su u registru obveznika PDV-a, nisu u obvezi obračunavati/plaćati PDV za doniranu hranu do propisane vrijednosti donacije.

DONACIJE

DONACIJE U UVJETIMA U KOJIMA JE PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Potres koji se 22. ožujka dogodio u Gradu Zagrebu proglašen je prirodnom nepogodom od strane Grada Zagreba dana 23. ožujka 2020. godine, i stoga su za donacije za ublažavanje i uklanjanje šteta prouzročenih tim potresom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije vrijedila porezna oslobođenja koja inače vrijede u situacijama proglašenja prirodne nepogode.

Donacije djelatnicima zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne nepogode ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada, što znači da ti primici ne podliježu obračunu doprinosa i poreza/prireza, ali samo pod uvjetom da su primici omogućeni svim djelatnicima koji su pretrpjeli štetu.

Visina donacije zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne nepogode nije ograničena, može se isplatiti na tekući račun ili u gotovini, izuzeta je od ovrhe i za istu ne postoji obveza podnošenja JOPPD Obrasca.

Isplate donacija je potrebno pravdati vjerodostojnom dokumentacijom iz koje je vidljivo da je fizička osoba pretrpjela štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom (prijava/procjena štete, vlasnički list, uvjerenje o prebivalištu...).

DONACIJE U UVJETIMA U KOJIMA JE PROGLAŠENA KATASTROFA NA PODRUČJU POGOĐENOM POTRESOM (SISAČKO-MOSLAVAČKA, ZAGREBAČKA I KARLOVAČKA ŽUPANIJA)

Vlada RH je Odlukom od 04. siječnja 2021. godine proglasila katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, a koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine.

Sukladno dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, a koji je na snazi od 08. siječnja 2021. godine, u nastavku donosimo propisane izuzetke u odnosu na zakonske odredbe koje vrijede za donacije u redovnim uvjetima, a koje su već obrađene u ovom članku.
Također ćemo istaknuti i važne napomene objavljene na mrežnim stranicama Porezne uprave od 14. siječnja 2021. godine.

Donacije u naravi ili novcu dane izravno (svim) pravnim i fizičkim osobama ili putem neprofitnih organizacija:

 • obveznicima poreza na dobit predstavljaju porezno priznate rashode, neovisno o visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini
 • obveznicima poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, predstavljaju porezno priznate izdatke, neovisno o visini ostvarenih primitaka u prethodnoj godini (u tom slučaju ne uvećavaju osobni odbitak).

Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu, za donacije dane do kraja 2021. godine.

Donacije u naravi i novcu dane fizičkim osobama/građanima ne smatraju se dohotkom, dakle ne podliježu obračunu doprinosa i poreza/prireza, pod sljedećim uvjetima:

 • Davatelj donacije je jedinica lokalne samouprave temeljem posebnih propisa.
 • Davatelj donacije je poslodavac pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim djelatnicima koji su pretrpjeli štetu. Visina donacije nije ograničena i može se isplatiti na tekući račun ili u gotovini.
 • Donacija je prikupljena u humanitarnoj akciji koja se organizira prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.
 • Donacija je prikupljena javno oglašenom akcijom, iz koje nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije te u kojoj je javno objavljen žiro-račun fizičke osobe/građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije.

Donacije dane u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe izuzete su od ovrhe i za iste ne postoji obveza podnošenja JOPPD Obrasca.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su obračuna/plaćanja PDV-a na donacije dobara i usluga za pomoć području pogođenom potresom, dok za iste imaju pravo na odbitak pretporeza (Isporuka/obavljena usluga je oslobođena PDV-a prema čl.71.ta Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona).

Navedeno se oslobođenje primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. godine (uključujući i prosinac 2020. godine) pa sve do kraja 2021. godine.

Za sve je dane donacije, ovisno o obliku i namjeni donacije,  potrebno osigurati vjerodostojnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi predmet donacije, područje na koje se donacija odnosi, nastala šteta, primatelj donacije i slično.

 • Oslobođenje od PDV-a se ne primjenjuje na nabavu dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju iz doniranih novčanih sredstava.
 • Na donacije dobara iz drugih država članica EU ne plaća se PDV u Republici Hrvatskoj.
 • Nabava dobara iz drugih država članica EU koje se plaćaju iz doniranih novčanih sredstava podliježe obračunu PDV-a na isti način kao i uobičajene nabave dobara iz drugih država članica EU.
 • Uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, a koje uvoze državne, humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove oslobođen je PDV-a. PDV-a je također oslobođen i uvoz besplatne opreme za zadovoljenje operativnih potreba navedenih pravnih osoba i ustanova te za ostvarivanje njihovih humanitarnih ciljeva. U navedenim je slučajevima uvoza pošiljatelj izvan Europske unije, a navedeno se oslobođenje ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, kavu i čaj te na motorna vozila, osim vozila hitne medicinske pomoći.

DONACIJE

FIZIČKE OSOBE/GRAĐANI KAO DONATORI

Osim za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, porezna olakšica prilikom davanja donacija propisana je i za fizičke osobe/građane koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada.

Fizičke osobe/građani mogu uvećati osobni odbitak za donacije dane u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, u vrijednosti do 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
Iznimno se osobni odbitak može uvećati i za donacije iznad propisane visine sukladno odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Navedeno pravo ostvaruju podnošenjem zahtjeva za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)  ili godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) Poreznoj upravi, do kraja veljače za prethodnu godinu, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije o danoj donaciji (informacije o donaciji, potvrda o izvršenoj isplati donacije, potvrda o primitku donacije u naravi).

Fizičkim osobama/građanima koji svakako ne plaćaju porez/prirez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada, porezna olakšica temeljem danih donacija je u konačnici neutralna.

NAPOMENE

 • Donacija podrazumijeva da nema nikakve naknade i protučinidbe, i u tom smislu se nikako ne smije miješati sa sponzorstvom, kod kojega primatelj darovanja zauzvrat pruža uslugu promidžbe sponzora. U tom slučaju darovanje za sponzora ne predstavlja donaciju već troškove promidžbe.
 • Ako se primljena donacija ne iskoristi u cijelosti ili dijelom za zdravstvene potrebe primatelja, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe primatelja, neutrošena se vrijednost donacije smatra oporezivim primitkom. Međutim, ako bi se neutrošeni dio donacije darovao dalje za zdravstvene potrebe, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe, isti se ne bi smatrao oporezivim primitkom.
 • Donacije inozemnim primateljima za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe u cijelosti se smatraju porezno nepriznatim rashodima/izdacima.
 • Donacije političkim strankama i nezavisnim kandidatima za izbore u cijelosti se smatraju porezno nepriznatim rashodima/donacijama.

 

Ako trebate dodatne informacije ili savjetovanje vezano za ovu veoma široku temu donacija i njihovog utjecaja na obračun i plaćanje poreza slobodno nam se javite u okviru naših knjigovodstvenih usluga.

Tekst se temelji na odgovarajućim aktualnim zakonskim propisima Republike Hrvatske i uputama mjerodavnih institucija u vrijeme pisanja istog. Stoga je potrebno voditi računa o potencijalnim naknadnim promjenama zakonske regulative nakon objave ovog teksta.

Imate li pitanja iz područja knjigovodstva, poslovnog planiranja ili administracije?